Home

Kemikalieinspektionen register

Register your products If the annual volume per product is at least 100 kg, you must also report the products. The products shall be reported as soon as possible, but no later than 28 February the year after import/production of the products started Välkommen till bekämpningsmedelsregistret. Registret uppdateras för tillfället mindre frekvent på grund av minskad bemanning på kontoret till följd av coronapandemin. Det kan innebära att vissa uppgifter inte är aktuella. Registret innehåller information om de bekämpningsmedel som är eller har varit godkända i Sverige Gå till bekämpningsmedelsregistret. Registret innehåller även beslut som relaterar till dessa godkända bekämpningsmedel såsom. parallellhandelstillstånd. ytterligare namn som får användas utöver de godkända namnen. utvidgade användningsområden för växtskyddsmedel Bekämpningsmedelsregistret - Sök produkt. Lämna sökfälten tomma om du vill att alla produkter i registret ska visas. Produktnamn. Registreringsnummer. Registreringsnummer kan ha olika format: Svenska registreringsnummer består av fyra siffror. Nummerserien börjar på 2001

Kort om reglerna för svavel i marint bränsle

Products Register - Kemikalieinspektione

Kemikalieinspektionen Att. Handläggarens namn Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta . Fler kontaktuppgifter. Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter. Version: 2021.3.3.0. Kontakt Telefon: 08-519 41 100 Fax: 08-735 76 98 E-post: kemi@kemi.se Postadress: Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg. Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Kart

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Mer inf Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg, 08-519 411 00, kemi@kemi.se. Registret uppdateras för tillfället mindre frekvent på grund av minskad bemanning på kontoret till följd av coronapandemin. Det kan innebära att vissa uppgifter inte är aktuella. Registret innehåller information om de bekämpningsmedel som är eller har varit godkända i Sverige

Välkommen till bekämpningsmedelsregistre

Kemikalieinspektionen har ett register med alla godkända bekämpningsmedel på sin webbplats. Förbud mot TBT. Ett av de mest kända organiska miljögifterna är TBT, eller tennorganiska föreningar. Det är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer även i låga halter Väljer du detta alternativ hamnar du på en inloggningssida där din utländska e-legitimation finns listad, förutsatt att den är anmäld enligt EU-förordningen eIDAS ( (EU) nr 910/2014). För mer information: Gå in på webbplatsen www.e-legitimation.se Där finns också länkar till alla utgivare av e-legitimationer. Vad är SMS-inloggning Enligt lag skall alla som tillverkar eller importerar en kemisk produkt i kvantiteter över 100 kg per år anmäla detta till ett register på Kemikalieinspektionen. Reach (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) EU:s kemikalielagstiftning. Reproduktionsstörande Ämne som skadar fortplantningsförmågan. Substitutio

Varje år uppdateras registret av ungefär 2 500. anmälningspliktiga företag. Exempel på information. som samlas in är: produkters funktion, användningsområde, klassificering, sammansättning och kvantiteter. Denna unika information är väsentlig när Kemikalieinspektionen (KemI) utövar tillsyn och tar fra Uppgifter. 1 § Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet har uppgiften, förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med 1. kemiska produkter, 2. biotekniska organismer, och 3. varor som på grund av sitt innehåll eller behandling har sådana egenskaper att de behöver regleras som kemiska produkter eller biotekniska organismer Organisationsnr: 202100-3880 Kemikalieinspektionens webbadress Postadress: Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3 a 172 67 Sundbyberg E-post: kemi@kemi.se Telefon: 0851941100 Fax 23 § Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från 1. skyldigheten enligt 14 kap. 10 § miljöbalken att registrera kemiska produkter, om det finns särskilda skäl, 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk organism för registrering i produktregistret För att ett växtskyddsmedel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. I registret över bekämpningsmedel som finns hos Kemikalieinspektionen kan du kontrollera registeringsnummer och se om medlet är godkänt och hitta annan viktig information. Register över bekämpningsmedel - Kemikalieinspektionen

Bekämpningsmedelsregister - Kemikalieinspektione

Kemikalieinspektionen är positiv till att miljösanktionsavgifter införs för överträdelse av skyldigheten att lämna in uppgifter till Naturvårdsverkets register för spårbarhet av farligt avfall. Sådana avgifter ger kommunerna och länsstyrelserna verktyg att se till att registret används och hålls uppdaterat Kemikalieinspektionen har ett register över godkända kemiska bekämpningsmedel, bekämpningsmedelsregistret. Ett godkänt bekämpningsmedel ska ha ett registreringsnummer på förpackningens etikett. Registreringsnumret kan användas för att söka efter produkten i bekämpningsmedelsregistret Köp Register på Lomax. Köp online här eller ring oss. Tusentals artiklar - enkelt och billigt Databasen för klassificerings- och märkningsregistret. Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar

Kemikalieinspektionen Att. Handläggarens namn Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta . Fler kontaktuppgifter. SCIP is the database for information on Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) established under the Waste Framework Directive (WFD).. Companies supplying articles containing substances of very high concern (SVHCs) on the Candidate List in a concentration above 0.1% weight by weight (w/w) on the EU market have to submit information on these articles to ECHA. Inga träffar {{ company.Foretagsnamn + ' (' + company.Foretagsidentitet + ')'}} {{ mainCtrl.user.Company.Foretagsnamn }} {{ mainCtrl.formatOrgnr(mainCtrl.user. Man kan också välja att göra en egen registrering, eller att ta fram en kemikaliesäkerhetsrapport enligt artikel 37.4, under förutsättning att ämnet redan är registrerat enligt Reach. Mer utförlig information om de olika processerna i Reach och vilka regler som gäller finns hos Kemikalieinspektionen Läs varningstexten! Farosymboler för märkning Explosiv.Produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme

Kemikalieinspektionen skall föra ett register över de namn som anmäls enligt andra stycket. Förordning (2000:339). 4 § Offentliga eller vetenskapliga organ på jordbruksområdet, jordbruksorganisationer och yrkesanvändare får ansöka om att användningsområdet för växtskyddsmedel som redan är godkänt skall utvidgas till att avse andra ändamål än de som omfattas av godkännandet Amalgam förbjuds helt. Undantaget från Sveriges förbud mot att använda dentalt amalgam upphör från 1 juli 2018. Det har Kemikalieinspektionen beslutat. Sedan 1 juni 2009 har det varit förbjudet att använda dentalt amalgam på barn och ungdomar samt friska vuxna. Däremot har det varit möjligt att i undantagsfall använda amalgam på. Någon verklig huvudman finns ej registrerad för KEMIKALIEINSPEKTIONEN. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande Register som avses i 4 kap. 7 § och 5 kap. 4 § arbetsmiljölagen ska av arbetsgivare förvaras under minst tio år räknat från den dag då den sista anteckningen gjordes i registret. Register som avses i 4 kap. 3 § första stycket 2 ska av arbetsgivare förvaras under minst fyrtio år räknat från den dag då expositionen upphörde Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerande ämnen (PFAS) till myndighetens register. Syftet med förslaget är att öka kunskapen om hur PFAS används, för att det på så vis ska bli enklare att sätta in rätt åtgärder för att skydda miljön och människors hälsa

Bekämpningsmedelsregistret - Sök produk

När Kemikalieinspektionen har tagit emot en ansökan som avses i första stycket, skall inspektionen besluta om godkännande inom 120 dagar eller besluta om registrering inom 60 dagar. Första stycket får inte tillämpas i strid mot bestämmelserna i 12-17 §§ eller bestämmelser som till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen gäller till skydd för människors hälsa eller. Kemikalieinspektionen. Utför kontroll av tillverkare och importörer av växtskyddsmedel. Varje myndighet ansvarar för att upprätthålla ett register över alla sina kontrollobjekt. Utifrån planen och registret väljer man vilka objekt som ska kontrolleras under året Förordning (2010:1196). 55 § Kemikalieinspektionen skall föra ett register över de namn som anmälts enligt 7 §. Övergångsbestämmelser 2006:1010 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006, då förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel skall upphöra att gälla. 2 55 § Kemikalieinspektionen skall föra ett register över de namn som anmälts enligt 7 §. Övergångsbestämmelser 2006:1010 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006, då förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel skall upphöra att gälla. 2 Kemikalieinspektionen att få tillgång till uppgifter om dessa företag (avfallsbehandlare) och flöden. I förslaget till registerförfattning, som reglerar vilka som har direkt åtkomst till avfallsregistret samt vilka som ska kunna begära ut uppgifter ur registret, så är det oklart om Kemikalieinspektionen kommer ha tillgån

The registry of SVHC intentions until outcome aims to make interested parties aware of the substances for which an SVHC dossier is planned to be submitted to ECHA. Member States, or ECHA at the request of the European Commission, may propose a substance to be identified as a substance of very high concern (SVHC) by preparing a dossier in accordance with the requirements set out in Annex XV to. till Kemikalieinspektionen för registrering i produktregistret. Anmälan skall göras av tillverkaren eller, i fråga om kemiska produkter el-ler biotekniska organismer som har förts in till Sverige, av den som svarar för införseln. Om det är godtagbart från hälso- och miljösynpunkt får Kemi-

Kemikalieinspektionen - Ämnesregistre

 1. Häftet är en sammanställning av de kemiska och biologiska växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Uppgifterna i häftet gäller i mars 2021, men kan ha ändrats efter det. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Information om registrerade växtskyddsmedel finns p
 2. Miljöhandboken 201 Kemikalieinspektionen/KemI statlig myndighet som ansvarar för kontroll, godkännande och registrering av kemiska ämnen och produkter. Se Begränsningslistan Ämnet är upptaget på Kemikalieinspektionens begränsningslista och användningen är starkt reglerad
 3. Kemikalieinspektionen Swedish Chemicals Agency REMISSVAR Datum 2020-10-14 Er referens A2020/01490/ARM Dlarienr 4.2.3.a-H20-06786 Regeringskansliet 103 33 Stockholm (EU) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),.
 4. i strativa register för arealbaserade stöd, där jordbruksföretag som ansökt om areal-ersättning för innevarande år finns samlade
 5. 3 § Kemikalieinspektionen ska särskilt 1. i fråga om sådana produkter, varor och organismer som anges i 1 § och deras hälso- och miljörisker a) följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå åtgärder, och b) meddela föreskrifter enligt bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken, 2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel och svara.
 6. 1 § Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet har uppgiften, förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med kemiska produkter, biotekniska organismer, och; varor som på grund av sitt innehåll eller behandling har sådana egenskaper att de behöver regleras som kemiska produkter eller biotekniska organismer
 7. 6 § Inom Kemikalieinspektionen finns Rådet för Reach-frågor som är ett rådgivande organ med uppgift att vara ett råd för information och samverkan mellan näringsliv, myndigheter och andra berörda intressenter i informationsfrågor och andra frågor som rör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande.

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från 1. skyldigheten enligt 14 kap. 12 § miljöbalken att registrera kemiska pro-dukter, 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk organism för registrering i produktregistret, och 3. bestämmelserna om särskilt farliga produkter i 7 och 9-14 §§ registrering i det produktregister som Kemikalieinspektionen för, om produkten eller organismen kan hänföras till något av de varuslag som anges i bilagan till denna förordning Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder kemikalier berörs av reglerna i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Ett företag kan ha olika roller, dvs. det kan på samma gång vara både tillverkare och användare av kemiska produkter Kemikalieinspektionen Undantaget från Sveriges förbud mot att använda dentalt amalgam upphör från 1 juli 2018. Det har Kemikalieinspektionen beslutat. 28 nov 2017 Undantag för att använda kvicksilver förlängs tillstånd. 8 § Inom Kemikalieinspektionen finns Rådet för Reach-frågor som är ett rådgivande organ med uppgift att vara ett råd för information och samverkan mellan näringsliv, myndigheter och andra berörda intressenter i informationsfrågor och andra frågor som rör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande.

1 Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. 2 Kemikalieinspektionen. Giftfritt från början. Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030. Rapport 1/2020 • Kemikalieinspektionen föreslår att handlingsplanen kompletteras med en ny strategi för att driva på genomförandet av det frivilliga program som den globala kemikaliestrategin SAICM enats om för att förbättra information om kemikalier i varor under hela livs cykeln samt att det upprättas ett nano-register på EU-nivå. 2(14 Understanding REACH. REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry. It also promotes alternative methods for the hazard assessment of substances in order to reduce. Kemikalieinspektionen inför ett nytt krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att uppgifter om nanomaterial för första gången ska rapporteras till produktregistret i februari 2019

Bekämpningsmedelsregistret - Sök ämn

2§ Kemikalieinspektionen prövar de frågor om tillstånd, godkännande, dispens och andra åtgärder som ska prövas i medlemsstaterna enligt förord-ning (EG) nr 1107/2009. Innan Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska inspektionen höra 1. Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket, om det inte är uppenbart onödigt, och 2 Kemikalieinspektionen är en tillsynsmyndighet med ansvar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier Kemikalieinspektionen föreslår anmälningskrav för nanomaterial tis, dec 01, 2015 10:15 CET. Pressmeddelande den 1 december 2015. Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla om kemiska produkter innehåller nanomaterial Kemikalieinspektionen kräver inte in de uppgifter som behövs Företagen är skyldiga att anmäla sin verksamhet och sina kemiska produkter till Kemikalieinspektionens produktregister. Registret är av central betydelse för inriktningen av tillsynen när det gäller urval av företag att inspektera och som underlag för kontroll av företagen

Bekämpningsmedel i ett historiskt perspektiv | Externwebben

Har kemikalieinspektionen genom föreskrifter eller i det enskilda fallet medgivit undantag, får inspektionen ta ut en sådan avgift som avses i 19 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. 3 a § Kemikalieinspektionen får även ta ut en ansökningsavgift från den som ansöker om undantag från förbud enligt 1 och 2 §§ SFS 2009:947. 2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel, 3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska or-. ganismer, 4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra. berörda om kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet. och gällande regler samt i frågor som. Kemikalieinspektionen ska utreda hur en skyldighet att lämna information om förekomst av nanomaterial i kemiska produkter vid registrering i produktregistret skulle kunna utformas samt hur information om förekomst av nanomaterial i varor skulle kunna lämnas till produktregistret

Kemikalieinspektionen 1 1 (12) 2018 -06 29 STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING . Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser . Ämnesområde . Miljö . inspektionens registrering eller från företagens produktblad, webbsidor eller ibland via uppgifter hämtade direkt från företagen Kemikalieinspektionen (KemI) Kemikalieinspektionen är en central tillsynsmyndighet. under Miljödepartementet och ansvarar för Giftfri miljö* - ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. k e m i arbetar n a t i o n e l l t, i n o m eu och globalt med att begränsa hälsooch. miljöriskerna med kemikalier. I Sverige har KemI tillsyn öve

Sök parallellhandelstillstånd - Kemikalieinspektione

Kemikalieinspektionen . Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige, Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklar Registrering yrkestrafik. Sjöfart / Fartygsregistret Det är registreringsplikt för båtar som anses som svenska och har en största längd av fem meter eller längre och som används yrkesmässigt inom vissa områden . Intecknat fartyg. Sjöfart Vad gör Kemikalieinspektionen

Välj inloggning. För att kunna logga in måste du först välja vilken typ av identifikation du vill använda. Du kan läsa mer om de båda typerna nedan Reach står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier och är EU:s kemikalieförordning som trädde i kraft under 2007. Syftet med Reach är att förbättra skyddet för människor och miljö från risker som orsakas av kemikalier. Reach berör alla kemiska ämnen, oavsett om de finns i en målarfärg eller i. Aktuellt från Kemikalieinspektionen - nytt om regler och tillsynsprojekt. Du som säljer kemiska produkter ansvarar för att reglerna följs, även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på kemikaliereglerna Växtskyddsmedel 2021 - bär. Häftet är en sammanställning av de kemiska och biologiska växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Information om registrerade växtskyddsmedel finns på Kemikalieinspektionens webbplats www.kemi.se

E-tjänsten: Förpackningar - Registrering ny producent eller ändra uppgifter på registrerad producent. E-tjänsten: Registreringsbevis - ta ut bevis på anmäld producent. E-tjänsten: Registerutdrag - Se tidigare rapporterade uppgifter (Endast för firmatecknare) E-tjänsten: Batchrapportering (Endast för insamlingsorganisationer Kemikalieinspektionen har tagit fram ett webbaserat verktyg, PRIO, för den som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett webbaserat verktyg, kriteriewizard, som ett stöd vid upphandling av exempelvis byggentreprenader Karolinska Institutet (KI) bedriver en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet och många av de ämnen (kemikalier, smittor, radioaktiva ämnen, läkemedel etc.) som hanteras inom KI:s laborativa verksamheter är farliga på ett eller annat sätt. Innan arbete med farliga ämnen påbörjas så ska hanteringen riskbedömas Kemikalieinspektionen har vid utvärderingen av det verksamma ämnet DBNPA i granskningsprogrammet för verksamma ämnen i biocidprodukter i produkttyp 4 (desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder) kommit fram till att ämnet besitter hormonstörande egenskaper Om du ska tillverka, importera, distribuera, köpa in eller sälja vidare kosmetiska produkter behöver du känna till de regler som finns för att produkterna ska vara säkra. Vi har dels ett regelverk som är gemensamt inom EU och dels kompletterande svenska regler för produkter i Sverige

Bolagsverket registrerar företag och tar emot årsredovisningar. Sök och köp företagsfakta från våra register Registret bør opdateres løbende. Kemikalieinspektionen gennemfører kontrol i forhandlervirksomheden og skal have oplysninger om autoriserede medarbejdere. Sælger en forhandler kun biocider og ikke sprøjtemidler (pesticider) er der ikke krav om uddannelse og autorisation af forhandler växtskyddsmedlet som säljs är godkänt av Kemikalieinspektionen; växtskyddsmedlet är korrekt märkt enligt beslutet, är försedd med svensk märkning och är försedd med särskild växtskyddsmedelsmärkning; butiken för register över de produkter som köps in och säljs vidare; butiken har någon hos sig med utbildningsbevi Vejledning til danske virksomheder om registrering af kemiske stoffer under REACH (EU's kemikaliereform Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen. Läs om Andra myndigheters kemiregler, sidan 6. den som hyr ut personal föra register över arbetstagare som exponerats för cancerframkallande eller mutagena ämnen enligt 41 §. Inhyrare av personal

Bekämpningsmedel - Kemikalieinspektione

 1. Läder- och skinnskor är annars en av de produkter som är mest förekommande i det EU-gemensamma registret Rapex/Safety Gate för innehåll av sexvärt krom. Men Kemikalieinspektionen gjorde.
 2. dre än ett ton per år behövs ingen registrering)
 3. Kemikalieinspektionen ansvarar för det så kallade produktregistret där kemiska produkter registreras och tidsserier finns tillgängliga från 1992. Det primära syftet med registret är att följa kemikaliehantering, import och produktion och nedströms användning och märkning av kemikalier för tillsynsändamål, statistik och uppföljning
 4. Kemikalieinspektionen. Gamla Aktuellt; röstade den 26 april 2018 ja till EU-kommissionens förslag om att införa särskilda informationskrav vid registrering av nanomaterial. Förslaget innebär att de nio bilagorna i den europeiska kemikalieförordningen [] 3 maj, 201
 5. Tilsynskampagner 2021 Forhandlerkontrol med pesticider og biocider 2021 Ulovligimport af pesticider 2021 Fokus på væksthuse 2021 Kontrola
 6. Av den anledningen har EU-kommissionen nyligen presenterat en strategi för hur utvecklingen och användningen av kemikalier ska ställas om så att den bidrar till det långsiktiga målet om en giftfri miljö. Strategin aviserar bl.a. skärpt kemikalielagstiftning, som Europaparlamentet kommer att vara med och besluta om
 7. produkten (Kemikalieinspektionen 2015), men till skillnad från hjälpkemikalier fyller den inte någon funktion i produktionsprocessen (Kemikalieinspektionen 2015). Oavsiktliga kemikalier kan vara föroreningar eller produkter som bildats av nedb rytning av kemikalier i textilier (Kemikalieinspektionen 2015)

E-Portal - Kemikalieinspektionen - Logga i

 1. 528/2012 vända sig till Kemikalieinspektionen. Mer detaljerade regler för 1 R4BP3 — Register for Biocidal Products version 3, databas för ansökningar 2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter
 2. Klimat. Kemikalieinspektionen förbereder svenskt nanoregister. Publicerad: 19 augusti 2015, 20:00 För två år sedan kom Ethel Forsberg som statlig utredare fram till att Sverige inte i första hand skulle bygga upp ett nationellt nanoregister, utan att det var en sak för EU
 3. Kemikalieinspektionen ska införas en ny paragraf, 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG
 4. Kemikalieinspektionen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling samt samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Kem

Ämnesregistret. I Ämnesregistret kan man söka efter kemiska namn, synonymer, summaformler, CAS-nummer och EINECS-nummer (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). Fritt tillgänglig. Till Ämnesregistret Miljömålet Miljömålet Giftfri miljö - aktuellt idag och i framtiden. Sveriges regering och riskdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är Giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier

430 lediga jobb som Kemikalieinspektionen, Administration i Göteborg på Indeed.com. Ansök till Omvårdnadspersonal, Registrator, Receptionist med mera Kemikalieinspektionen BOX 2 i Sundbyberg, ☎ Telefon 0851 94 11 10 med Ruttväglednin

Fastac 50 - Kemikalieinspektione

 1. Kemikalier i samhället är ett växande problem. Du omges av tiotusentals kemiska produkter varje dag, alltifrån läkemedel till tvätt- och rengöringsmedel
 2. Inom Kemikalieinspektionen finns Rådet för Reach-frågor som är ett rådgivande organ med uppgift att vara ett råd för information och samverkan mellan näringsliv, myndigheter och andra berörda intressenter i informationsfrågor och andra frågor som rör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och.
 3. Kemikalieinspektionen vill på detta sätt dela med sig av ny och angelägen kunskap. Publikationerna, som är kostnadsfria, finns på myndighetens webbplats . www.kemikalieinspektionen.se. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
 4. STOCKHOLM (Direkt) Aktietorgslistade Recyctec har fått klartecken att mottagen använd glykol upphör att klassificeras som avfall efter bolagets reningsprocesse
 5. dre. Läs online. Ladda ner PDF. Ladda ner lågupplöst PDF Tryckoriginal Ladda ner Word Ladda ner Excel Rapport på ett blad. Sidor: 80

Bekämpningsmedelsregistrethar flyttats

 1. Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbeta Full Time 8 months, 1 week ag
 2. Tillsynsansvaret för kemiska produkter delas med Kemikalieinspektionen som har tillsynen över tillverkare och importörer medan kommunen har tillsynen i användarledet både när det gäller yrkesmässig och annan användning
 3. Kemikalieinspektionen testade 30 par mjuka plastskor. Flera av dem innehöll gifter som bland annat skadar små barns könsorgan. Många av de testade plastskorna innehöll kadmium, bly, tennorganiska föreningar ämnen och/eller ftalater
 4. Missa inte att anmäla dig till # Direktivsdagen den 20 maj som arrangeras av vår samarbetspartner, branschorganisationen Svensk Elektronik ⭐. Tre viktiga myndigheter medverkar; Kemikalieinspektionen, Post- och telestyrelsen (PTS) samt Elsäkerhetsverket .. Direktivsdagen genomförs # digitalt och är # kostnadsfritt för dig som är medlem hos Svensk Elektronik eller hos Teknikföretagen
 5. Registered with the chemical inspection and no competitor's. Effol Brake blocker High-efficiency and dermatologically tested insect spray with essential oils. The ready-to-use lotion / spray has been developed in collaboration with the Tropical Institute in Switzerland as special protection against biting brakes, flies, mosquitoes and ticks
 6. There's still time to register for the Hypergene AB webinar Agile Business Planning in Professional Services firms on 26 May (08.30-09:15 CET) Gillas av David Hallgren Exasol is built for speed! ⚡ Check out this amazing video from Carl Dubler demonstrating our competitive advantage when it comes to performance.

Regler om båtbottenfärg - Transportstyrelse

Ethel pratade om hennes tidigare arbete på Kemikalieinspektionen och berättade om hennes framgång med införandet av Reach. Hon påpekade dock att vi generellt sätt i samhället har alldeles för lite kunskap om de miljoner ton kemikalier (det kommer en ny kemikalie varje sekund!!!) som finns ute på marknaden och hur dessa egentligen påverkar oss Kemikalieinspektionen är den tillsynsmyndighet som ska bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. Kemikalieinspektionen . Avregistrering. Sjöfart / Fartyg Om fartyget avregistreras kan du begära att årsavgiften ska omprövas. En sådan begäran ska skickas in. Registrering yrkestrafik. Sjöfart / Fartygsregistret Det är registreringsplikt för båtar som anses som svenska och har en största längd av fem meter eller längre och som används yrkesmässigt inom vissa område

 • Wunderbit fees.
 • NEAR ICO price.
 • PowerPoint presentation tips.
 • Bitcoin Explorer sites.
 • Petkov Invest.
 • Movestic fonder.
 • Em Möbler sortiment.
 • Aktieportföljen.
 • Värdepappersportfölj K3.
 • Omvänd byggmoms privatperson.
 • La herradura menu.
 • Volvo Selekt voorwaarden.
 • Jobba i gruva.
 • Bitvavo verkopen.
 • Counterfeit silver bullion.
 • Las vegas golden knights franchise.
 • ASX clearing and settlement.
 • Andy emulator settings.
 • Crypto trading voor beginners.
 • Dent referral code 5GB.
 • Jobb för 16 åringar Norrköping.
 • Average euro exchange rate 2019.
 • Sepia color.
 • Robur ryssland fondkurs.
 • VP konto Handelsbanken.
 • Bella 700 Patrol review.
 • Pionex API key.
 • BYD Battery Box.
 • Kommer guldpriset att stiga 2021.
 • Trolldalen Hundfjället till salu.
 • Bygg egen villavagn.
 • Rabobank India salary.
 • Tradestation trustpilot.
 • Polka DOT stock price.
 • Skatteskuld deklaration.
 • Coinpot news.
 • Proceeds of Crime Act Jamaica.
 • CJIB betalingsregeling formulier.
 • Unika soffbord.
 • Hatsune Miku T shirt Primark.
 • Kinafonder rasar 2021.