Home

Prop. 2009/10:242

Prop. 2009/10:242 4 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. konsumentkreditlag, 2. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., 3. lag om ändring i utsökningsbalken, 4. lag om ändring i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor fö Ny konsumentkreditlag, Prop. 2009/10:242 (pdf 1 MB) I propositionen föreslår regeringen en ny konsumentkreditlag. Förslaget syftar till att genomföra ett nytt EG-direktiv om konsumentkrediter och att motverka de skuldsättningsproblem som sms-lån och andra så kallad snabblån fört med sig. Med den nya lagen stärks det samlade konsumentskyddet på området Kon- Prop. 2009/10:242 sumentkreditlagens regler bör alltså gälla även för de beskrivna typerna. av kreditavtal, i den mån dessa omfattas av lagens tillämpningsområde. En konsumentkredit kan också rymmas i ett annat slag av avtal, t.ex. ett avtal om betaltjänster Prop. 2009/10:242: Avsnitt Författningskommentar till 7 § konsumentkreditlag; 6.3. Förhandsinformation. Regeringens förslag: I rimlig tid innan ett kreditavtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten förhandsinformation. Informationen ska i de flesta fall lämnas i ett särskilt formulär med anledning av prop. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag (doc, 56 kB) med anledning av prop. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag, mot_201011_c_1 (pdf, 181 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla finansiella institutioner som erbjuder krediter till konsumenter ska stå under Finansinspektionens tillsyn

Regeringens proposition 2009/10:24

 1. Proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen e
 2. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag och prop. 2013/14:34 Sanktionsav-gift vid bristande kreditprövningar). Konsumentverkets tillsyn och sanktionsmöjligheter . Konsumentverkets tillsyn enligt konsumentkreditlagen omfattar krediter som andra näringsidkare än kreditinstitut lämnar, erbjuder eller förmed
 3. Prop. 2009/10:242: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.Första stycket motsvarar 1 § första och andra styckena i 1992 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.. Av första stycket framgår att lagen gäller krediter som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument. Begreppet kredit är inte definierat, men är avsett att ha samma vidsträckta innebörd som i 1992 års lag
 4. Den 1 januari 2011 träder en ny konsumentkreditlag i kraft (prop. 2009/10:242). Den ersätter 1992 års konsumentkreditlag. Den nya lagen syftar till att genom-föra ett nytt EG-direktiv om konsumentkrediter och att motverka de skuldsätt-ningsproblem som sms-lån och andra så kallade snabblån fört med sig. Med de
 5. med anledning av prop. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag (doc, 46 kB) med anledning av prop. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag, mot_201011_c_2 (pdf, 126 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett räntetak för sms-lån
 6. Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80 Ikraft 2011-01-01 SFS-nummer 2010:1846 Övergångsbestämmelse. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, då konsumentkreditlagen (1992:830) ska upphöra att gälla. 2. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller den upphävda lagen
 7. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag och prop. 2013/14:34 Sanktionsav-gift vid bristande kreditprövningar). Konsumentverkets tillsyn och möjligheter till ingripande . Konsumentverkets tillsyn enligt konsumentkreditlagen omfattar krediter som andra näringsidkare än kreditinstitut lämnar, erbjuder eller förmed

Prop. 2009/10:242: I paragrafen, som är ny, regleras förhållandet mellan kapitlets bestämmelser om ångerrätt och de bestämmelser om ångerrätt vid konsumentkreditavtal som finns i konsumentkreditlagen. Vid distansavtal om kredit gäller ångerrätten enligt konsumentkreditlagen och inte ångerrätten enligt förevarande lag (prop. 2009/10:242 s. 86). Termen näringsidkare ska i likhet med annan lagstiftning tolkas i vidsträckt mening. Näringsidkarens verksamhet behöver inte vara särskilt inriktad på kreditgivning för att lagen ska bli tillämplig (prop. 1976/77:123 s. 152). Med begreppen lämnas eller erbjuds menas att lagen är tillämplig. (prop. 2009/10:242 s. 86). Termen näringsidkare ska i likhet med andra lagstiftningar tolkas i vidsträckt mening. Näringsidkarens verksamhet behöver inte vara särskilt inriktad på kreditgivning för att lagen ska bli tillämplig (prop. 1976/77:123 s. 152). Med begreppen lämnas eller erbjuds menas att lagen är tillämplig såväl vi

Ny konsumentkreditlag Prop

sed kan tolkas genom allmänna råd (prop. 2009/10:242 s. 90 och prop. 1991/92:83 s. 33 f.). De allmänna råden innehåller ett särskilt kapitel om hur kreditgivaren bör för-fara vid borgensåtaganden och tredjemanspant. Relationen mellan kreditinstitut och borgensmän samt pantsättare är förhållandevis ensidigt reglerad. De när Informationen ska enligt direktivet lämnas i god tid innan en konsument blir bunden av 143 Konsumentverket, Rapport 2008:01 s 32. 144 Se avsnitt 2.2.1 ovan om snabblånens konstruktion. 145 Prop 2009/10:242 s 45. 146 2008:48 E G Art 1(c, f). 147 Prop 2009/10:242 s 46. 148 A prop s 46. 149 A prop s 44

Prop. 2009/10:242 s. 91. 3 (4) Finansinspektionen kommer att utöva tillsyn över kreditgivarna, bland annat vad gäller efterlevnaden av amorteringsföreskrifterna och konsumentkreditlagen. I beslutspromemorian till den ändring av amorteringsföreskrifterna so 9 Prop 1976/77:123, s 97, Prop 1991/92:83, s 193 Bilaga 6, Prop 2009/10:242, s 101 . 3 även konsumentkreditlagen jag använt mig av och inte Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Jag kommer endast att skriva om svenska konsumentkrediter Inlägg om prop 2009/10:242 skrivna av Johannes Schönning. Jur. kand., Malmö. Specialiserad mot europeisk handelsrätt, med särskilt intresse för immaterialrättsliga frågor

Momsrapport: Är mervärdesskatten en konsumtionsskatt eller en företagsskatt? En rättsvetenskaplig studie av Mervärdesskattelagens ändamålsenlighe Förteckning - lagar och förarbeten 3 Ändringar i lagen (1968:430) om mervärdeskatt SFS Prop. BeU/SkU/FiU/JuU/ Ku/KrU/LU/SOU/TU 1992:83 Omfattning: nuvarande 6 a § betecknas 6 b §; ändr. 2, 4, 11 §§, rubr. närmast före 6 a § sätts närmast före 6 b §; nya 6 a, 7 b, 19 a, 19 b, 36 a §§, rubr. närmast före 6 a, 19 a, 36 a §

Ny konsumentkreditlag lagen

Enligt lagens förarbeten har näringsidkaren bevisbördan för att en tillräcklig kreditprövning gjorts i den enskilda fallet (prop. 2009/10:242 s. 101). Det betyder att det är banken som måste bevisa att den iakttagit tillräcklig omsorg vid undersökningen av dina ekonomiska förhållanden Enligt prop. 2009/10:242 s. 92. ska en åtgärd ha ett något så när bestämt eller individualiserat krediterbjudande för att räknas som marknadsföring. Krediterbjudande anses ofta vara tillräckligt bestämt och individualiserat även om kreditbelopp, kredittid och kostnadsvillkor varierar inom vissa ramar, se prop. 1976/77:123 s. 160-161 5 Prop. 2009/10:242, s. 1. 6 A.a. s. 55. 7 SOU 2013:78, s. 122. 9 • Vilket konsumentskydd finns avseende snabbkrediter idag? • Vilka juridiska åtgärder skulle kunna vara verkningsfulla mot problematiken? • Hur kan det vara en lönsam verksamhet att låna ut pengar till konsumenter som int gått igenom och lagen finns i konsumentkreditlagen (prop.2009/10:242) och har dessutom börjat gälla från och med 1 januari, 2011.11 Den nya konsumentkreditlagen stärker konsumentskyddet. Lagen syftar till att motverka skuldsättningsproblem som sms-lån och andra snabblån medför är konsument (jfr prop. 2009/10:242 s. 56 f. och 101). Föreligger det ett kontraktuellt skadeståndsansvar? 16. En konsekvens av att KE och PM inte är skyldiga att betala Santander enligt kontraktet är att Santander har ett återkrav mot Bildax som det bolaget inte kan infria. I linje med det har Santander, som har framhållits i det före

med anledning av prop

Prop 2009/10:242 s. 101: Till skillnad mot 1992 års lag finns det inget undantag från kravet på kreditprövning för krediter på små belopp eller med kort löptid. Näringsidkaren ska alltså oavsett hur litet lånebelopp det är fråga om kontrollera att konsumenten har disponibla inkomster som räcker till att täcka kostnadern (Se prop. 2009/10:242 s. 87.) 21. Lagen är i princip tillämplig på s.k. fakturakrediter, dvs. sådana kortfris-tiga krediter som är avsedda att finansiera ett köp av en vara eller en tjänst som kreditgivaren tillhandahåller konsumenten. Detsamma gäller beträffand 1 Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80. 2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133, 22.5.2008, s. 66, Celex 32008L0048). SFS 2010:1854 Utkom från trycket den 17 december 201 I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:242 samt två motioner som väckts med anledning av propositionen och två motioner från den allmänna motionstiden 2010. I propositionen föreslår regeringen en ny konsumentkreditlag som ska ersätta den nuvarande lagen från 1992. Förslaget syftar till att genomför Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80, EUTL133/2008 s66 Ikraft 2011-01-01 CELEX-nr 32008L0048 Omfattning ändr. 2 kap. 16.

I prop. 2009/10:242 s. 53-57 diskuterades om en civilfättslig sanktionsbestämmelse vid bristande kreditprövning borde införas i konsumentkreditlagen. Bedömningen var att en sådan bestämmelse inte borde inföfas. En utgångspunkt var enligt regeringen att den som väljer att ingå ett kreditavtal sätter si (Se prop. 2009/10:242 s. 87.) 21. Lagen är i princip tillämplig på s.k. fakturakrediter, dvs. sådana kortfristiga krediter som är avsedda att finansiera ett köp av en vara eller en tjänst som kreditgivaren tillhandahåller konsumenten 1 Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80. 2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. SFS 2010:1853 Utkom från trycket den 17 december 2010. Professional AB, tel. 08-587 671 00 Edita Västra Aros, Västerås 2010. Title Prop. 2009/10:242. Ruotsin oikeusministeriön hallituksen esitystä koskeva tiedote 1.7.2010: Åtgärder mot problemen med sms-lån. Ny lag ska skärpa kraven på sms-lånebranschen. Regeringskansliet: Debattartikel DN Debatt 5.2.2013 Tiedotteen mukaan Ruotsin hallitus aikoo ehdottaa, että pikavippitoiminta edellyttää viranomaislupaa Prop. Proposition SvJT Svensk juristtidning ÄKkredL Äldre konsumentkreditlag (1992:830) 6 . 7 1 Inledning 1.1 Introduktion till ämnet Sms-lån är ett relativt nytt kreditinstrument som kommit att skapa stora problem med.

SFS 2010:1848. Utkom från trycket. den 17 december 2010. Professional AB, tel. 08-587 671 00. Edita Västra Aros, Västerås 2010 PDF | Background: Understanding how fungi degrade lignocellulose is a cornerstone of improving renewables-based biotechnology, in particular for the... | Find, read and cite all the research you.

Dokument & lagar - Riksdage

Kritik av nya konsumentkreditlagen från vän av ordning. I går röstade riksdagen ja till förslaget om ny konsumentkreditlag ( proposition 2009/10:242 ), som bygger på EU-direktivet 2008/48/EEG, och som kommer träda i kraft 1 januari 2011. Utöver att ge konsumenter en generell ångerrätt av kreditavtal på 14 dagar utan att behöva ha. The Arabidopsis thaliana catalase2 (cat2) mutant lacks a peroxisomal catalase and under photorespiratory conditions accumulates H2O2, which leads to activation of cell death. Methods: A cat2. Prop. 2009/10:242. SFS 2012:67 Prop. 2011/12:28. SFS 2015:866 Prop. 2015/16:12. SFS 2015:875 Prop. saknas. SFS 2016:564 Prop. 2015/16:72. Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet. Redan användare? Logga in nedan. Välkommen in. Testperioden på två veckor är kostnadsfri och den avslutas automatiskt

Konsumentkreditlag (2010:1846) (KKrL) Lagen

Långfredag 2021-04-02, Vecka 1 nuvarande KOVFS 2011:1, p 2.1.1. sista meningen. Formuleringen har sin bakgrund i ett uttalande i prop. 2009/10:242 s 53 vari angesAv artikel 5.6 får också anses följa att det finns en skyldighet för kreditgivaren att anstränga sig att kontrollera att konsumenten har förstått viktiga delar av avtale 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.; utfärdad den 9 december 2010

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.; utfärdad den 9 december 2010 Lagen (2016:1031) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Att nå ut och nå ända fram Hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet kan tillgodoses. 2009-12-1 Bestämmelserna om ansvar för hanteringen av ett kontokort som fanns i 1992 års lag fördes dock inte över till den nya lagen, se prop. 2009/10:242. I stället regleras dessa frågor särskilt i lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, se prop. 2009/10:122 Prop. 2006/07:70 Några aktiebolagsrättsliga frågor. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Viktigare Lagar Och Förordninga

Konsumentkreditlag (2010:1846) Lagen

 • Hyra villavagn Varberg.
 • Binance Visa Card Australia.
 • Louis Poulsen Golvlampa.
 • Graphics card Germany.
 • Neue Kryptowährung Chia.
 • Region Skåne projektbidrag.
 • Vegas Golden Knights målvakt.
 • SVT dokumentär musik.
 • DENT crypto.
 • Brand i bilbatteri.
 • Gunbot hedging.
 • Skandia Ung.
 • Blockchain crypto.
 • Bitcoin Überweisung.
 • BRD wallet herstellen.
 • Jobba på sjön.
 • Skuldkvot bolån Finansinspektionen.
 • Watch wallet Enjin.
 • Undersökningar online.
 • Sveriges största bank.
 • Indigenous Bursaries 2021.
 • Bokföring konton lista.
 • Vitra Seriennummer.
 • Italië Wikikids.
 • Binance ethereum euro.
 • Bitcoin PowerPoint Präsentation.
 • Instant withdrawal casino USA.
 • Day trading crypto Beginner.
 • IRBO Morningstar.
 • Norwegian antal aktier 2019.
 • Zerion vs Coinbase.
 • Leasing kalkylator företag.
 • Hemnet Västra götaland tomt.
 • RhoVac Avanza.
 • Kruidenhooi Welkoop.
 • AutoFX kosten DEGIRO.
 • Californium 252 Uses in Tamil.
 • How to tell if somebody blocked your number.
 • Pool Warehouse Financing.
 • T Mobile PrePaid hoe lang.
 • RAID Shadow Legends cheat.